Trwa nabór do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 2024/2025

Trwa nabór do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 2024/2025

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2024/2025. Informuje o tym Upmp.news powołując się na Monitor Wołyński.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to dwa semestry studiów w jednym z czterech polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych lub pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów.

DZIEDZINY:

– ekonomia i zarządzanie;

– zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia;

– administracja publiczna (rządowa i samorządowa);

– prawo, w tym prawa człowieka z uwzględnieniem kwestii migracji;

– nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);

– nauki polityczne, dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe;

– ochrona środowiska i klimatu;

– zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego;

– zarządzanie kryzysowe;

– polityka rozwojowa i pomoc humanitarna,

– obszary związane z odbudową zniszczonych przez wojnę terenów, np. urbanistyka, inżynieria lądowa, kryminalistyka.

WARUNKI FINANSOWE:

1. Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora.

2. Stypendium w wysokości 19 800 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).

Ponadto Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 5000 zł miesięcznie):

– zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu;

– ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;

– pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów);

– pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;

– opłaty wizowe;

– możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych;

– udział w programie orientacyjno-przygotowawczym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów;

– kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

– inauguracja Programu i program przygotowawczo-informacyjny (8–10 dni, druga połowa września 2024 r.);

– zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu lub Lublinie;

– przygotowanie pracy semestralnej na koniec każdego semestru oraz pracy dyplomowej;

– 2–3 zjazdy warsztatowo-integracyjne stypendystów w różnych miastach w Polsce;

– staż zawodowy (minimum 2 tygodnie);

– szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry);

– uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2025 r.).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub wdrożeniowy (praktyczny).

KANDYDACI:

Program Kirklanda adresowany jest zwłaszcza do osób reprezentujących następujące środowiska:

– urzędnicy państwowi i samorządowi;

– prawnicy;

– przedsiębiorcy;

– kadra zarządzająca w NGO, kulturze, edukacji, mediach, ochronie środowiska, służbie zdrowia, biznesie;

– liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej;

– nauczyciele akademiccy;

– dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

– obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda; kryterium to nie dotyczy mieszkających w Polsce obywateli Białorusi, którzy przyjechali do Polski po sierpniu 2020 r. oraz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 r. – osoby takie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);

– wykształcenie pełne wyższe (ukończone minimum czteroletnie studia wyższe) – stopień licencjata lub magistra;

– wiek do 40 lat;

– doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;

– przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym; kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi;

– kandydat (z Ukrainy lub Białorusi) przebywający czasowo w Polsce nie może być zatrudniony na etat w czasie trwania stypendium.

Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz realizację stażu. Kandydaci planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania w formularzu aplikacyjnym konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku, w jednym z czterech ośrodków akademickich wymienionych powyżej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni znać język polski co najmniej na poziomie B2 lub angielski na poziomie min B2 i wówczas polski na poziomie minimum A1.

Dla kandydatów, którzy nie wykażą się wystarczającą znajomością języka polskiego, ale uzyskają wysoką ocenę merytoryczną, dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w egzaminie z języka polskiego w końcu czerwca 2024 r. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

PREFERENCJE:

– kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych;

– kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi;

– kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków

II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 5–24 kwietnia 2024 r).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 26 marca 2024 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w maju 2024 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w końcu czerwca 2024 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:

– ankieta danych personalnych;

– uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie;

– projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000–6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Fundacja Liderzy Przemian zachęca, aby proces rekrutacji odbył się na koncie google – daje to możliwość edycji formularza oraz bezpośredniego dodania załączników (kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 listów rekomendacyjnych).

W innym przypadku do formularza należy wkleić ostateczną wersję oraz wysłać załączniki na adres: [email protected].

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Lane’a Kirklanda 2024/2025 upływa: 1 marca 2024 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:

Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: [email protected]

Źródło: kirkland.edu.pl