Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie - część 2

Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie – część 2

Ustawa o wspieraniu znacznych inwestycji i prywatyzacyjny rekord inwestycji krajowych

Mimo wszystkich możliwych kłopotów Ukraina stara się przyciągać i, co najważniejsze, wspierać na najwyższym szczeblu państwowym bezpośrednie inwestycje w gospodarkę krajową.

17 grudnia 2020 roku przyszła kolejna dobra wiadomość dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w naszym kraju ponad 20 mln euro w ciągu najbliższych 5 lat.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła Ustawę „O wspieraniu przez państwo projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach”.

Ustawa wyodrębnia nowy typ inwestora – inwestora dokonującego znacznych inwestycji i projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach, zapewnia takim inwestorom szereg ulg podatkowych oraz określa formy (narzędzia) uzyskania wsparcia państwa dla projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach.

Ustawa zakłada utrwalenie statusu instytucji państwowej, do składu którego wchodzą zarządzający inwestycjami, upoważnieni przez Gabinet Ministrów Ukrainy do towarzyszenia inwestorom w trakcie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach.

Projekt inwestycyjny o znacznych inwestycjach, przy realizacji których można uzyskać wsparcie państwa zgodnie z Ustawą, musi spełniać następujące wymagania:

– projekt jest realizowany na terenie Ukrainy w branżach:

  • przemysłu przetwórczego (z wyłączeniem produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi, alkoholem etylowym, koniakami i owocowymi napojami alkoholowymi);
  • wydobycia w celu dalszego przetwarzania i/lub przetwórstwa kopalin (z wyjątkiem węgla kamiennego i węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego);
  • gospodarowania odpadami;
  • transportu, magazynowania, działalności pocztowo-kurierskiej, logistyki;
  • działalności edukacyjnej, naukowej i naukowo-technicznej;
  • służby zdrowia, sztuki, kultury, sportu, turystyki i sfery uzdrowiskowo-rekreacyjnej;

powstanie od 80 nowych miejsc pracy ze średnim wynagrodzeniem wyższym o co najmniej 15% od średniego wynagrodzenia pracownika w analogicznym rodzaju działalności w regionie, w którym projekt jest realizowany za poprzedni rok kalendarzowy;

– kwota inwestycji w obiekty inwestycyjne w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach powinna przekraczać kwotę stanowiącej równowartość 20 mln euro (kwota ta jest przeliczana po oficjalnym kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy w dniu faktycznej inwestycji);

– okres realizacji projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach nie powinien przekraczać 5 (pięciu) lat.

Ustawa określa, że udzielane przez państwo wsparcie dla projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach, może otrzymać inwestor dokonujący znacznych inwestycji w następujących formach:

  • zwolnienie z podatku dochodowego na 5 lat, od VAT i opłat celnych przy wwozie nowego sprzętu;
  • przyznanie prawa pierwszeństwa do użytkowania działki własności państwowej lub komunalnej pod realizację projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach oraz prawa pierwszeństwa nabycia przez inwestora prawa własności działki o znacznych inwestycjach po wygaśnięciu specjalnej umowy inwestycyjnej (z wyjątkiem przypadków przedterminowego rozwiązania umowy), jeżeli prawo to wynika ze specjalnej umowy inwestycyjnej;
  • zapewnienie budowy, przebudowy, odnowy, remontów infrastruktury sąsiedniej (autostrady, linie komunikacyjne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i energetyczne, media itp.) niezbędne do realizacji projektu inwestycyjnego o znaczącej inwestycji na koszt państwa, budżetów lokalnych i innych źródeł nie zabronionych przez prawo.

Ustawa przewiduje wprowadzenie instytutu specjalnej umowy inwestycyjnej, która zostanie zawarta pomiędzy inwestorem a rządem Ukrainy w ramach realizacji projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach.

Łączna kwota wsparcia państwowego projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach nie powinna przekraczać 30% zaplanowanej kwoty inwestycji w projekcie i określa się w specjalnej umowie inwestycyjnej.

Państwo gwarantuje stabilność warunków prowadzenia działalności podczas realizacji projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach, realizowanych na podstawie specjalnych umów inwestycyjnych, z przestrzeganiem praw i uzasadnionych interesów wnioskodawców i inwestorów dokonujących znacznych inwestycji.

Istnieją również jasne wymagania dla firm, które nie mogą zakwalifikować się do wsparcia rządowego i specjalnych warunków. W szczególności są to firmy, które nie ujawniają informacji o beneficjencie końcowym, spółki, w których ponad 50% udziałów należy do spółek offshore, oraz spółki, na które Ukraina nałożyła sankcje.

Kolejny rekord w prywatyzacji aktywów alkoholowych

O prywatyzację walczyło 8 firm, a cena wywoławcza wzrosła 10,4-krotnie – z 22,4 mln UAH do 234 mln UAH. Obecnie jest to najbardziej udana aukcja prywatyzacyjna pod względem konkurencji i ostatecznej wartości obiektu.

Nowy właściciel otrzyma m.in. magazyn alkoholi, fermentownię, laboratorium produkcyjne oraz urządzenia rektyfikacyjne.

To już 15. gorzelnia sprzedana na aukcji prywatyzacyjnej.

Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати