Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie

Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie

Przenosisz swój biznes na Ukrainę? Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie to jedna z najważniejszych rzeczy, o których musisz wiedzieć i nie możesz zapomnieć. 

Posłuchaj…

Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie

23 maja 2020 roku weszła w życie ustawa Ukrainy O zmianach w Kodeksie podatkowym Ukrainy w celu usprawnienia administracji podatkowej, wyeliminowania technicznych i logicznych niespójności w prawie podatkowym.

Jakie są więc obecne wymagania dla nierezydentów – osób prawnych, które rejestrują swoje przedstawicielstwo na Ukrainie.

Nierezydenci (zagraniczne firmy prawnicze, organizacje) są zobowiązani zarejestrować się w organach nadzorczych, jeśli:

 • działają na Ukrainie poprzez wyodrębnione oddziały, w tym stałe przedstawicielstwa,
 • lub nabywają nieruchomość,
 • lub otrzymują prawa majątkowe do takiego mienia na Ukrainie,
 • lub otwierają rachunki w ukraińskich bankach.

Przypomnę, że Przedstawicielstwo (wyodrębniony oddział) jest odrębną formą rejestracji działalności gospodarczej na Ukrainie. Prostszą formą jest zwykła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz przeczytać więcej o różnicach między tymi dwoma formami tutaj>>

Terminy, terminy, terminy …

Terminy złożenia wniosku dla nierezydenta do organu nadzorczego o rejestrację zagranicznej osoby prawnej:

 • 10 dni po akredytacji (rejestracji, legalizacji) na terenie Ukrainy wyodrębnionego oddziału – według lokalizacji siedziby;
 • przed nabyciem nieruchomości lub nabyciem praw majątkowych do takiej nieruchomości na Ukrainie – według adresu rejestracji nieruchomości;
 • przed otwarciem rachunku na Ukrainie – według lokalizacji instytucji, w której jest otwarte konto.

Konieczne jest przedstawienie oryginałów i załączenie kopii (dokumenty z Polski z notarialnym tłumaczeniem na język ukraiński):

 • wyciąg z odpowiedniego rejestru krajowego (handlowego, bankowego lub innego rejestru, w którym odnotowuje się państwową rejestrację przedsiębiorstwa, organizacji), wydany w kraju rejestracji zagranicznej firmy, organizacji i zalegalizowany w określony sposób, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, zgodność których określa Rada Najwyższa Ukrainy;
 • dokument potwierdzający nadanie numeru (kodu) identyfikacyjnego (rejestracyjnego, rejestrowego) (kodu) nierezydenta w kraju jego rejestracji, jeżeli wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców nie zawiera informacji o tym numerze (kodzie);
 • dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela nierezydenta;
 • dokument potwierdzający akredytację (rejestrację, legalizację) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej zagranicznej firmy, organizacji na terenie Ukrainy, jeżeli nierezydent prowadzi działalność na Ukrainie poprzez wyodrębniony oddział.

! UWAGA ! 

Teraz to zagraniczne osoby prawne, a nie ich przedstawicielstwa w przypadku ich rejestracji na Ukrainie, będą zobowiązane do rejestracji dla celów podatkowych.

Nierezydenci (firmy, organizacje zagraniczne) prowadzący działalność gospodarczą na terenie Ukrainy i/lub którzy przed wejściem w życie Ustawy nr 466 miały należycie akredytowane (zarejestrowane, legalizowane) wyodrębnione oddziały na terenie Ukrainy, w tym stałe przedstawicielstwa, a od 01.07.2020 r. nie zostały zarejestrowane w organach kontrolujących, mają obowiązek złożenia organom nadzorczym odpowiednich dokumentów rejestracyjnych do dnia 01/07/21.

Nierezydent, który rozpocznie działalność gospodarczą poprzez swoje stałe przedstawicielstwo przed zarejestrowaniem się w organie nadzorczym, będzie uważany za unikającego opodatkowania, a jego dochód będzie uważany za ukryty przed opodatkowaniem.

Kontrola rejestracji podatkowej

Kontrole przestrzegania tych wymagań przez służbę podatkową mogą rozpocząć się od 01.01.2022 r.

Na podstawie wyników takiej kontroli organ nadzorczy:

 • rejestruje nierezydenta na podstawie protokołu kontroli (w przypadku potwierdzenia działalności gospodarczej przez nierezydenta poprzez stałe przedstawicielstwo na Ukrainie);
 • podejmuje działania zmierzające do wyrejestrowania odrębnej jednostki, w tym stałego przedstawicielstwa, nierezydenta, jeżeli wyniki kontroli potwierdzą zaprzestanie działalności nierezydenta na Ukrainie, brak na Ukrainie podmiotów podlegających opodatkowaniu i podmiotów związanych z opodatkowaniem takiego nierezydenta, a obowiązki podatnika pełni wyodrębniona jednostka lub stałe przedstawicielstwo tego nierezydenta.

Warto uważać podczas rejestracji Waszej działalności na Ukrainie na różne niuanse rejestracji podatkowej.

Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати