Partnerstwo i zatrudnienie. Projekt Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Partnerstwo i zatrudnienie. Projekt Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Tegoroczne Baltic Business Forum dobiegło końca. W czasie jego trwania odbyły się liczne konferencje, spotkania networkingowe oraz panele eksperckie. Podczas jednej z ostatnich debat BBF miała miejsce inauguracja projektu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i zatrudnienie”.

Misją rozpoczętej kampanii jest przede wszystkim przeciwdziałanie patologiom po ukraińskiej i polskiej stronie rynku pracy, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zatrudnieniu. Jednym z priorytetów programu „Partnerstwo i zatrudnienie” jest też włączenie obywateli Ukrainy w życie gospodarcze Polski , a także pomoc w codziennym życiu obcokrajowców w Polsce poprzez dotarcie do nich z potrzebną informacją oraz wsparciem zawodowym. Zgodnie z założeniami projektu należy także uwypuklić  korzyści  dla lokalnych polskich społeczności: ożywienie handlu czy też adaptacji nieruchomości jako bazy noclegowej oraz podkreślenie korzyści makroekonomicznych dla Polski.

Jasne i przejrzyste relacje na rynku pracy będą sprzyjały budowaniu pozytywnych relacji polsko-ukraińskich, a także wypracowaniu wspólnych standardów rekrutacji. Pozwoli to także przygotować się do ostrzejszej walki o ukraińskiego pracownika z krajami regionu Europy Środkowej w perspektywie najbliższych kilku lat.

Kampania „Partnerstwo i zatrudnienie” ma także na celu upowszechnienie zasad etyki w działalności gospodarczej przy zatrudnianiu cudzoziemców i rozwój kompetencji pracowników zawodowych z Ukrainy oraz poprawę warunków bytowania przez inspirowanie tworzenia odpowiedniej bazy noclegowej.

Program został rozpoczęty ponieważ zarówno polski, jak i ukraiński rynek pracy boryka się z kilkoma ważnymi problemami. Po stronie ukraińskiej są to przede wszystkim opłaty za rekrutację, brak realnej pracy w Polsce i oferty przedstawiane wyłącznie w celu pobrania opłaty, brak przedstawienia warunków pracy czy wyłudzanie dokumentów wizowych bez zamiaru podjęcia pracy. Z kolei po stronie polskiej najczęściej spotykamy się z problemami takimi jak: nieoficjalne zatrudnienie (bez pisemnej umowy), nielegalne zatrudnienie np. po upływie terminu wizy, brak opłat danin publicznych za pracowników, pozbawianie paszportu czy przygotowywanie umówi i załączników niezrozumiałych dla cudzoziemców.

Aby przeciwdziałać powyższym patologiom na rynku pracy projekt „Partnerstwo i zatrudnienie” będzie prowadzony równolegle na terenie Polski oraz Ukrainy, w oparciu o zaangażowanie pozyskanych patronów i partnerów. W Polsce kampania zostanie skierowana do polskich pracodawców i ukraińskich pracowników, natomiast na Ukrainie do agencji rekrutacyjnych i kandydatów do pracy. W ramach kampanii zostaną zorganizowane panele eksperckie oraz inicjowane będą badania naukowe dotyczące zjawiska emigracji zarobkowej Ukraińców w Polsce. Uruchomiona zostanie również infolinia oraz landing page kampanii, a docelowo portal informacyjny. Przygotowany projekt kampanii zakłada również koordynację rekrutacji do Polski z ukraińskimi urzędami pracy oraz szkołami zawodowymi, a także szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w zawodach deficytowych (np. spawacze, szwaczki, tapicerzy). Pozwoli to nawiązać współpracę pracodawców i agencji pracy w celu określenia profili kandydatów do pracy, potrzebnych na rynku.

Ważnym elementem kampanii jest także zwrócenie uwagi na aspekt bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, administracją skarbową, celną i Strażą Graniczną. Jednym z założeń kampanii jest również projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych oraz doradztwa ekspertów kampanii w procesie ustawodawczym.

Wszystkie szczegóły dotyczące kampanii „Partnerstwo i zatrudnienie”  można uzyskać kontaktując się z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.