СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ З РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, м.Київ, 25.06.2018 р.

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ З РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, м.Київ, 25.06.2018 р.

25 червня 2018 року у м. Києві проведена Стратегічна сесія з розвитку позашкільної освіти за ініціативи Міжнародної асоціації позашкільної освіти та підтримки Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту екології економіки і права, Інституту дошкільної і загальношкільної педагогіки Краківського університету (Республіка Польща), Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва та ін.

Мета сесії полягала в обговоренні і визначенні стратегічних питань розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації нового Закону України «Про освіту» (2017).

 

Стратегічна сесія викликала значний інтерес представників законодавчої і виконавчої влади, працівників органів управлінь освіти, закладів освіти, наукових установ, батьків, ЗМІ, громадськості.

Участь у стратегічній сесії брало понад 120 осіб із м. Києва, Вінницької, Волинської, Житомирської, Дніпровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської та інших областей України.

Інформаційними партнерами стратегічної сесії виступили тижневик «Освіта», видавництво «Шкільний світ», газета «Позашкілля».

Учасники сесії обговорили стратегічні напрями розвитку позашкільної освіти на пленарному засіданні, п’яти діалогових площадках, підсумковому засіданні. Відзначили, що прийняття у вересні 2017 р. Верховною Радою України нового Закону України «Про освіту» обумовило новий етап розвитку освіти, у тому числі позашкільної.

Якою є сучасна місія позашкільної освіти?

Які кроки мають бути зроблені, щоб право кожної української дитини на позашкільну освіту було реалізовано?

Якою має бути позашкільна освіта через 3, 5, 10 років?

Враховуючи понад 25-річний досвід позашкільної освіти у незалежній Україні та міжнародний досвід позашкілля, напрацювання української науки та практики, результати наукового дослідження «Розробка концепції розвитку позашкільної освіти в України» за грантом Президента України 2017 р., учасники стратегічної сесії особливу увагу приділили таким основним векторам розвитку позашкілля:

І. Законодавчий вектор розвитку позашкільної освіти.

ІІ. Управлінський вектор розвитку позашкільної освіти.

ІІІ. Освітній вектор розвитку позашкільної освіти.

ІV. Програмний вектор розвитку позашкільної освіти.

V. Фінансовий вектор розвитку позашкільної освіти.

Пленарне засідання відкрили представники Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти, Міжнародної асоціації позашкільної освіти. Відзначили вагому роль позашкільної освіти для розвитку держави, суспільства, людини, актуальність проведення стратегічної сесії з розвитку позашкільної освіти і залучення до неї усіх стейкхолдерів позашкілля.

На п’яти діалогових площадках учасниками стратегічної сесії детально розглядався кожний з векторів розвитку позашкільної освіти – законодавчий, управлінський, освітній, програмний і фінансовий. На основі фасилітації окреслювалася сутність кожного вектору, проводився SWOT-аналіз з розкриттям слабких і сильних сторін, можливостей і загроз, а також визначався план дій щодо подальшого розвитку позашкілля.

На підсумковому засіданні спікери від кожної діалогової площадки презентували напрацювання до стратегічного плану дій розвитку позашкільної освіти, серед яких основними окреслили.

І. «Законодавчий вектор розвитку позашкільної освіти»

Учасники основну увагу звернули на реалізації освітньої політики у галузі позашкільної освіти, розвитку системи позашкільної освіти України як одного з пріоритетних завдань держави та питання національної безпеки.

Зазначили, що необхідним є затвердження Концепції розвитку позашкільної освіти та розробка Державної стратегії розвитку позашкільної освіти в Україні на 2019-2024 рр.

При цьому, головним залишається питання реалізації права на позашкільну освіту і доступність до закладів позашкільної освіти кожної української дитини.

Особливу увагу приділили розробці нормативно-правової бази з інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти.

Внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» від № 435 26.06.2015 р. у частині розробки і включення розрахунку на позашкільну освіту.

ІІ. «Управлінський вектор розвитку позашкільної освіти»

Констатували, що процес децентралізації в Україні, перехід до нового територіального устрою змінює модель управління, у тому числі освіти.

Якщо раніше функціонувала чітка управлінська вертикаль, то на сьогодні все переходить на місця і вибудовується управлінська горизонталь.

Посилюється роль громади і місцевої влади. Відповідно інфраструктура позашкілля має відповідати потребам і запитам населення, незалежно від адміністративно-територіальних одиниць.

Отже, постає питання активізації трьохсторонньої співпраці закладів позашкільної освіти, місцевої влади і громадськості у розвитку позашкільної освіти України, забезпеченні доступності дітей до позашкілля.

Відповідно охоплення дітей закладами позашкільної освіти має бути на рівні не нижче 50 %.

В управлінському векторі розвитку позашкільної освіти особливе місце відводиться підвищенню рівня конкурентоспроможності закладів позашкільної освіти, розвитку їх відповідальності за результати освітньої діяльності.

Окрема увага має приділятися кадрам, професійному розвитку та умовам праці. Зокрема, створенню умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладів позашкільної освіти, підвищення їх кваліфікації, залученню молодих педагогів до педагогічної діяльності у закладах позашкільної освіти, забезпеченню соціального захисту усіх учасників освітнього процесу закладів позашкільної освіти.

Важливим є питання розширення співпраці з іноземними закладами позашкільної освіти, закладами дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої педагогічної освіти, а також громадськими організаціями у сфері позашкільної освіти.

ІІІ. «Освітній вектор розвитку позашкільної освіти».

Важливим постає трансформація змісту позашкільної освіти відповідно до потреб громадян і сучасних викликів.

Встановлено, що ключовими в освітньому векторі розвитку позашкільної освіти постають п’ять змістових завдань:

розвиток здібностей особистості (розвиток людини як особистості і основи людського капіталу, здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості);

профілактика правопорушень (попередження правопорушень дітьми, профілактична робота, робота з дітьми з кризового середовища);

допрофесійна підготовка (здобуття дітьми первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності, профорієнтаційно-профільна підготовка);

змістовне дозвілля (організація і проведення масових заходів закладами позашкільної освіти, літні табори, організації вільного часу дітей, забезпеченні їх змістовним дозвіллям);

обдарованість (поглиблення знань дітей, робота з обдарованими, талановитими дітьми).

При цьому, створення умов для постійного оновлення змісту позашкільної освіти, перетворення позашкільної освіти на рушій впровадження інновацій та розвиток компетентностей особистості як здатності реалізовувати себе на основі знань, вмінь, навичок, цінностей. Серед компетентностей у позашкільній освіті основна увага має приділятися пізнавальній, практичній, творчій та соціальній компетентності.

ІV. «Програмний вектор розвитку позашкільної освіти».

Учасники акцентували увагу на відмінностях навчальних і освітніх програм. Так, навчальна програма – документ, який регламентує роботу гуртка, групи, творчого об’єднання, а освітня програма – документ, який регламентує роботу закладу позашкільної освіти, де ключовим компонентом є навчальний план.

Звернули увагу на необхідності фінансування видавничої діяльності позашкільної освіти, як-то видання програм, посібників, підручників тощо.

Окрему увагу приділили медійному супроводу позашкільної освіти, представленню діяльності закладів позашкільної освіти у засобах масової інформації, фейсбуці, офіційних інформаційних джерелах.

V. «Фінансовий вектор розвитку позашкільної освіти».

Учасники звернули увагу, що економічна ефективність позашкільної освіти полягає у розвитку людського капіталу. Кошти, вкладені у навчання дітей у закладах позашкільної освіти, мають потужну вигоду для держави і особистості.

Необхідним постає посилення матеріально-технічної бази за рахунок залучення коштів з різних джерел, не заборонених чинним законодавством. Зокрема, грантів, проектів, фандрайзинг у позашкільній освіті, вдосконалення механізмів засвоєння додаткових коштів, граничних рівнів цін при проведенні закупівлі тощо.

Потребує удосконалення Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30.11.2010 р. за № 1196/18491.

Вагомим у фінансовому векторі розвитку позашкільної освіти є забезпечення державної субвенції на позашкільну освіту, передбачену статтею 78 Закону України «Про освіту». При цьому, виділення державної освітньої субвенції на позашкільну освіту має здійснюватися у частині заробітної плати педагогічним працівникам, а утримання закладів, оплата комунальних послуг, фінансування матеріально-технічної бази – за рахунок місцевих бюджетів.

Приємно, що кожен учасник Стратегічної сесії з розвитку позашкільної освіти отримав сертифікат.

Організатори і учасники висловили задоволення від конструктивної роботи і бажання продовжити співпрацю у розробці стратегічного плану розвитку позашкільної освіти в Україні, залучаючи до нього іноземних, зокрема польських партнерів.

Учасники стратегічної сесії з розвитку позашкільної освіти одностайно прийняли рішення, що у найближчий час пропозиції узагальнити і направити у державні органи влади – Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерство освіти і науки України тощо.

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України