Впровадження концепції розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика в Україні

Впровадження концепції розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика в Україні

Впровадження концепції розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика основана на підвищенні якості та конкурентоспроможності, вирішенні стратегічних завдань у нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграції її в європейський і світовий освітній простори. 

Стратегія визначає основні напрями та шляхи реалізації ідей і положень розвитку освіти, здійснення реформування НМАПО імені П.Л. Шупика  у нових соціально-економічних умовах. Стратегія включає приведення структури, змісту, термінів підготовки та якості  у відповідність до державних і міжнародних стандартів і потреб охорони здоров’я України у якісній медичній допомозі населенню. 

Післядипломне медичне  навчання є  найважливішою передумовою якісної системи безперервного професійного розвитку  лікарів, що здійснюється протягом їх професійного життя як шляхом підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти, на циклах тематичного вдосконалення, спеціалізації, інформації і стажування, передатестаційної підготовки. 

В академії використовуються такі види підвищення кваліфікації: спеціалізація (інтернатура, резидентура), клінічна ординатура, перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації (цикли тематичного вдосконалення, інформації та стажування, передатестаційної підготовки), що забезпечуються відповідними освітньо-професійними програмами  та здійснюються на основі базової або повної вищої медичної освіти.

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти й організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього професійного шляху медичного працівника.

Постійне оновлення цілей і змісту навчання на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку, що впроваджує кафедра неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти  імені П.Л.Шупика,  сприяє покращенню безперервного професійного розвитку  лікарів, що підтверджується створенні ефективної системи методологічного, науково-методичного супроводу модернізації освіти, прогнозуванні тенденцій інноваційного розвитку системи з використанням результатів моніторингового аналізу якості, а саме проведення анкетування (отримання подяки від слухачів) протягом року впливає на   високий професійний лікувальний та науковий  рівень лікарів нашої країни!

Наталія Свиридова

Голова Всеукраїнської асоціації по неврології та рефлексотерапії, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврологіі і рефлексотерапії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика (НУОЗ України імені П.Л.Шупика)